lunes, 8 de abril de 2013

Ayashi no Ceres - Personajes

Familia Mikage
+ Aya Mikage
+ Aki Mikage
+ Kagami Mikage
+ Abuelo Mikage
+ Padre de Aya y Aki
+ Madre de Aya y Aki

Doncellas Celestiales y hombres con poderes
+ Ceres
+ Tôya
+ Mikagi
+ Chidori Kuruma
+ Shuro Tsukasa
+ Miori Sahara
+ Yuki Urukawa
+ Maya Hirobe

Familia Aogiri
+ Yuhi Aogiri
+ Suzumi Aogiri
+ Kyû Oda
+ Kazuma Aogiri
+ Tomonori Aogiri
+ Padre de Yuhi

Colaboradores de Kagami
+ Alexander O. Howell
+ Gladys Smithson
+ Wei Fei Li
+ Assam Bakti
+ Ryurik Lediev

Otros
+ Kei Tsukasa
+ Shota Kuruma
+ Hayama
+ Doctor
+ Mamoru

No hay comentarios:

Publicar un comentario